صحبت‌های محترم استاد ضیاالحق شمس در برنامه ۳۳۱مین سالیاد درگذشت "خوشحال خان ختک" که به روز سه شنبه ۶دلو ۱۳۹۸که در دفتر مجله انسان برگزار شده بود.