گزارش ویدیویی: جریان صحبت‌های ایمل جلال در برنامه "چیستی موسیقی افغانی و خصوصیات آن" که به روز پنج‌شنبه 24 دلو 1398 در دفتر انسان برگزار شده بود.