تېرې غونډې

د موسیقۍ اړوند خبرې


 • نېټه پنجشنبې،۱۲مه دلو ۱۳۹۸، مازدیګر ۲ بجې
 • ځای کابل، دارالامان واټ، د کاتب پوهنتون کوڅه، د کاتب پوهنتون د څېړنو مرکز ترڅنګ، «انسان» هاوس
 • ځای کابل، دارالامان واټ، د کاتب پوهنتون کوڅه، د کاتب پوهنتون د څېړنو مرکز ترڅنګ، «انسان» هاوس

د پوهاند حسن کاکړ درېیم تلین


 • نېټه یکشنبه، جدي ۱۵مه، ۱۳۹۸ - ماسپښین درې بجې
 • ځای کابل، دارالامان واټ، د کاتب پوهنتون کوڅه، د کاتب پوهنتون د څېړنو مرکز ترڅنګ، «انسان» هاوس
 • ځای کابل، دارالامان واټ، د کاتب پوهنتون کوڅه، د کاتب پوهنتون د څېړنو مرکز ترڅنګ، «انسان» هاوس

د «تاریخ اونۍ» په اړه ځانګړی او آزاد بحث


 • نېټه پنجشنبې، جدي ۱۲مه - مازدیګر ۲ بجې
 • ځای کابل، دارالامان واټ، د کاتب پوهنتون کوڅه، د کاتب پوهنتون د څېړنو مرکز ترڅنګ، «انسان» هاوس
 • ځای کابل، دارالامان واټ، د کاتب پوهنتون کوڅه، د کاتب پوهنتون د څېړنو مرکز ترڅنګ، «انسان» هاوس

آیا د افغانستان د ښوونې او روزنې سیستم آزادي‌بښوونکی دی؟


 • نېټه پنجشنبه، قوس ۲۸مه، ۱۳۹۸ - ماسپښین ۳نیمې بجې
 • ځای کابل، دارالامان واټ، د کاتب پوهنتون کوڅه، د کاتب پوهنتون د څېړنو مرکز ترڅنګ، «انسان» هاوس
 • ځای کابل، دارالامان واټ، د کاتب پوهنتون کوڅه، د کاتب پوهنتون د څېړنو مرکز ترڅنګ، «انسان» هاوس

په ملي فرهنګ کې اوزبیکانو ځای


 • نېټه پنجشنبه، قوس ۱۴مه، ۱۳۹۸ - ماسپښین دوه بجې
 • ځای کابل، دارالامان واټ، د کاتب پوهنتون کوڅه، د کاتب پوهنتون د څېړنو مرکز ترڅنګ، «انسان» هاوس
 • ځای کابل، دارالامان واټ، د کاتب پوهنتون کوڅه، د کاتب پوهنتون د څېړنو مرکز ترڅنګ، «انسان» هاوس

لوبې په افغانستان کې؛ فرصتونه، ګواښونه، او راتلونکی


 • نېټه پنجشنبه، قوس ۷مه، ۱۳۹۸ - مازیګر درې نیمې بجې
 • ځای کابل، دارالامان واټ، د کاتب پوهنتون کوڅه، د کاتب پوهنتون د څېړنو مرکز ترڅنګ، «انسان» هاوس
 • ځای کابل، دارالامان واټ، د کاتب پوهنتون کوڅه، د کاتب پوهنتون د څېړنو مرکز ترڅنګ، «انسان» هاوس

شهر و شعور؛ بحثی در مورد فرهنگ شهروندی


 • نېټه پنجشنبه، ۲۳م عقرب، ۱۳۹۸ - ساعت دو بعد از ظهر
 • ځای کابل، جادۀ دارالامان، سرک پوهنتون کاتب، پهلوی مرکز تحقیقات پوهنتون کاتب، «انسان» هاوس
 • ځای کابل، جادۀ دارالامان، سرک پوهنتون کاتب، پهلوی مرکز تحقیقات پوهنتون کاتب، «انسان» هاوس

یادبود از دُر دوران، عایشه درانی


 • نېټه پنجشنبه، ۹م عقرب، ۱۳۹۸ - ساعت سه بعد از ظهر
 • ځای کابل، جادۀ دارالامان، سرک پوهنتون کاتب، پهلوی مرکز تحقیقات پوهنتون کاتب، «انسان» هاوس
 • ځای کابل، جادۀ دارالامان، سرک پوهنتون کاتب، پهلوی مرکز تحقیقات پوهنتون کاتب، «انسان» هاوس

فرهنګ څه دی؟ فرهنګي څوک دی؟


 • نېټه پنجشنبه، میزان ۲۵مه، ۱۳۹۸ - مازیګر درې بجې
 • ځای کابل، دارالامان واټ، د کاتب پوهنتون کوڅه، د کاتب پوهنتون د څېړنو مرکز ترڅنګ، «انسان» هاوس
 • ځای کابل، دارالامان واټ، د کاتب پوهنتون کوڅه، د کاتب پوهنتون د څېړنو مرکز ترڅنګ، «انسان» هاوس

د مهاتما ګاندي د ۱۵۰ زېږدورځې یاد غونډه


 • نېټه چهارشنبه، میزان ۱۰مه، ۱۳۹۸ - مازیګر درې نیمې بجې
 • ځای کابل، دارالامان واټ، د کاتب پوهنتون کوڅه، د کاتب پوهنتون د څېړنو مرکز ترڅنګ، «انسان» هاوس
 • ځای کابل، دارالامان واټ، د کاتب پوهنتون کوڅه، د کاتب پوهنتون د څېړنو مرکز ترڅنګ، «انسان» هاوس

گرامیداشت از روز جهانی صلح


 • نېټه شنبه، ۳۰م سنبله، ۱۳۹۸ - ساعت سه ونیم ظهر
 • ځای کابل، جادۀ دارالامان، سرک پوهنتون کاتب، پهلوی مرکز تحقیقات پوهنتون کاتب، «انسان» هاوس
 • ځای کابل، جادۀ دارالامان، سرک پوهنتون کاتب، پهلوی مرکز تحقیقات پوهنتون کاتب، «انسان» هاوس

سرزمین تصویر؛ نمایشگاۀ تابلوهای آبرنگ کیهان حمیدی


 • نېټه سه‌شنبه، ۵م سنبله ۱۳۹۸ - ۹بجه صبح
 • ځای کابل، جادۀ دارالامان، سرک پوهنتون کاتب، پهلوی مرکز تحقیقات پوهنتون کاتب، «انسان» هاوس
 • ځای کابل، جادۀ دارالامان، سرک پوهنتون کاتب، پهلوی مرکز تحقیقات پوهنتون کاتب، «انسان» هاوس

انتظارات موجود از روانشناسی در افغانستان


 • نېټه چهارشنبه، ۱۶م اسد ۱۳۹۸ - چهار بجه عصر
 • ځای کابل، جادۀ دارالامان، سرک پوهنتون کاتب، پهلوی مرکز تحقیقات پوهنتون کاتب، «انسان» هاوس
 • ځای کابل، جادۀ دارالامان، سرک پوهنتون کاتب، پهلوی مرکز تحقیقات پوهنتون کاتب، «انسان» هاوس

د «افغاني» رمان مخکتنه


 • نېټه شنبه، اسد ۵مه ۱۳۹۸ - مازیګر څلور بجې
 • ځای کابل، دارالامان واټ، د کاتب پوهنتون کوڅه، د کاتب پوهنتون د څېړنو مرکز ترڅنګ، «انسان» هاوس
 • ځای کابل، دارالامان واټ، د کاتب پوهنتون کوڅه، د کاتب پوهنتون د څېړنو مرکز ترڅنګ، «انسان» هاوس

پوښتنه څه ده؟


 • نېټه پنجشنبه، اسد۳مه، ۱۳۹۸ - مازیګر څلور بجې
 • ځای کابل، دارالامان واټ، د کاتب پوهنتون کوڅه، د کاتب پوهنتون د څېړنو مرکز ترڅنګ، «انسان» هاوس
 • ځای کابل، دارالامان واټ، د کاتب پوهنتون کوڅه، د کاتب پوهنتون د څېړنو مرکز ترڅنګ، «انسان» هاوس

د افغانستان په رسنیو کې د څېړنې ونډه


 • نېټه پنجشنبه، چنګاښ ۲۷مه، ۱۳۹۸ - مازیګر څلور بجې
 • ځای کابل، دارالامان واټ، د کاتب پوهنتون کوڅه، د کاتب پوهنتون د څېړنو مرکز ترڅنګ، «انسان» هاوس
 • ځای کابل، دارالامان واټ، د کاتب پوهنتون کوڅه، د کاتب پوهنتون د څېړنو مرکز ترڅنګ، «انسان» هاوس